தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – TNRD Overseer Recruitment 2021 – Overseer/ Junior Drafting Officer 667 Posts – Last Date 21.01.2021

TNRD Overseer Recruitment 2021

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை, TNRD Overseer Recruitment 2021 invites application for the post of 667 Overseer/ Junior Drafting Officer Posts. Apply before 21.01.2021.

Advertisement No. : 02/ 2021

  • TNRD Overseer Job Location : Tamilnadu

TNRD Overseer Job Details :

Post Name No. of TNRD Overseer Vacancy Pay Scale
Overseer/ Junior Drafting Officer Posts 667 Posts Rs.35,400-1,12,400

Eligibility Criteria for TNRD Overseer Recruitment 2021 :

Educational Qualification Age Limit
Diploma in Civil Engineering from recognized institute. 35 years.

TNRD Overseer Application Fee :

  • Candidates are required to pay the application and examination fee as per details.
  • Candidates are suggested to read the official notification.

TNRD Overseer Recruitment 2021 Nationality :

  • The applicant must be citizen of India

Selection Process :

  • The Selection Process will be on basis of written test.

How to Apply TNRD Overseer Jobs :

    Applications via offline mode only will be accepted & Refer official notice to get address details.

Important Dates to Remember :

  • Last Date for Submission Of Online Application : 21.01.2021

More Details : TNRD Overseer Recruitment 2021 for Overseer/ Junior Drafting Officer Posts regarding age limit, educational qualifications, last date, pay scale, how to apply and application form, follow the link given below.

Important Links :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share करो