தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – TNRD Ramanathapuram Recruitment 2021 – Overseer / Junior Drafting Officer 20 Posts – Last Date 06.01.2021

TNRD Ramanathapuram Recruitment 2021

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை, TNRD Ramanathapuram Recruitment 2021 invites application for the post of 20 Overseer / Junior Drafting Officer Posts. Apply before 06.01.2021.

  • TNRD Ramanathapuram Job Location : Ramanathapuram

TNRD Ramanathapuram Job Details :

Post Name No. of TNRD Ramanathapuram Vacancy Pay Scale
Overseer / Junior Drafting Officer Posts 20 Posts Candidates are suggested to read the official notification.

Eligibility Criteria for TNRD Ramanathapuram Recruitment 2021 :

Educational Qualification Age Limit
ITI/ Equivalent from recognized institute. 35 Years

TNRD Ramanathapuram Application Fee :

  • Candidates are required to pay the application and examination fee as per details.
  • Candidates are suggested to read the official notification.

TNRD Ramanathapuram Recruitment 2021 Nationality :

  • The applicant must be citizen of India

Selection Process :

  • The Selection Process will be on basis of Written Test.

How to Apply TNRD Ramanathapuram Jobs :

    Eligible candidates may apply offline through District Collector Direct Assistant, District Collector Office, Ramanathapuram-623503 (in the prescribed manner, through- Register post, Speed post, etc.) from 06.01.2021.

Important Dates to Remember :

  • Last Date for Submission Of Online Application : 06.01.2021

More Details : TNRD Ramanathapuram Recruitment 2021 for Overseer / Junior Drafting Officer Posts regarding age limit, educational qualifications, last date, pay scale, how to apply and application form, follow the link given below.

Important Links :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share करो