தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – TNRD Tirunelveli Recruitment 2020 – Office Assistant & Other 06 Posts – Last Date 22.12.2020

TNRD Tirunelveli Recruitment 2020

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை, TNRD Tirunelveli Recruitment 2020 invites application for the post of 06 Office Assistant & Other Posts. Apply before 22.12.2020.

  • TNRD Tirunelveli Job Location : Tirunelveli, Tamilnadu

TNRD Tirunelveli Job Details :

Post Name No. of TNRD Tirunelveli Vacancy Pay Scale
Office Assistant & Other Posts 06 Posts Rs.15700-50000

Eligibility Criteria for TNRD Tirunelveli Recruitment 2020 :

Educational Qualification Age Limit
8th Std from recognized institute. 30 years.

TNRD Tirunelveli Application Fee :

  • Candidates are required to pay the application and examination fee as per details.
  • Candidates are suggested to read the official notification.

TNRD Tirunelveli Recruitment 2020 Nationality :

  • The applicant must be citizen of India

Selection Process :

  • The Selection Process will be on basis of Written Test/ Interview.

How to Apply TNRD Tirunelveli Jobs :

    Eligible Candidates are suggested to read the official notification.

Important Dates to Remember :

  • Last Date for Submission Of Online Application : 22.12.2020

More Details : TNRD Tirunelveli Recruitment 2020 for Office Assistant & Other Posts regarding age limit, educational qualifications, last date, pay scale, how to apply and application form, follow the link given below.

Important Links :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share करो