தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – TNRD Cuddalore Recruitment 2020 – Panchayat Secretary 18 Posts – Last Date 03.12.2020

TNRD Cuddalore Recruitment 2020

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை, TNRD Cuddalore Recruitment 2020 invites application for the post of 18 Panchayat Secretary Posts. Apply before 03.12.2020.

  • TNRD Cuddalore Job Location : Cuddalore

TNRD Cuddalore Job Details :

Post Name No. of TNRD Cuddalore Vacancy Pay Scale
Panchayat Secretary Posts 18 Posts Rs.15900

Eligibility Criteria for TNRD Cuddalore Recruitment 2020 :

Educational Qualification Age Limit
10th Std from recognized board. 18 to 35 years.

TNRD Cuddalore Application Fee :

  • Candidates are required to pay the application and examination fee as per details.
  • Candidates are suggested to read the official notification.

TNRD Cuddalore Recruitment 2020 Nationality :

  • The applicant must be citizen of India

Selection Process :

  • The Selection Process will be on basis of Interview/ Test.

How to Apply TNRD Cuddalore Jobs :

    Eligible candidates are suggested to check official notification for address.

Important Dates to Remember :

  • Notification date : 24.11.2020
  • Last Date for Submission Of Online Application : 03.12.2020

More Details : TNRD Cuddalore Recruitment 2020 for Panchayat Secretary Posts regarding age limit, educational qualifications, last date, pay scale, how to apply and application form, follow the link given below.

Important Links :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share करो