தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – TNRD Viluppuram Recruitment 2020 – Panchayat Secretary 09+ Posts – Last Date 22.10.2020

TNRD Viluppuram Recruitment 2020

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை, TNRD Viluppuram Recruitment 2020 invites application for the post of 09+ Panchayat Secretary Posts. Apply before 22.10.2020.

  • TNRD Viluppuram Job Location : Viluppuram

TNRD Viluppuram Job Details :

Post Name No. of TNRD Viluppuram Vacancy Pay Scale
Panchayat Secretary Posts 09+ Posts Candidates are suggested to check official notification.

Eligibility Criteria for TNRD Viluppuram Recruitment 2020 :

Educational Qualification Age Limit
Applicants should pass 10th Std from recognized board & Applicants able to read and write Tamil Language. 18-35 Years

TNRD Viluppuram Application Fee :

  • Candidates are required to pay the application and examination fee as per details.
  • Candidates are suggested to read the official notification.

TNRD Viluppuram Recruitment 2020 Nationality :

  • The applicant must be citizen of India

Selection Process :

  • The Selection Process will be on basis of consist of Online Test followed by Personal Interview.

How to Apply TNRD Viluppuram Jobs :

    Eligible candidates may apply online through the TNRD Viluppuram website www.viluppuram.nic.in from 22.10.2020.

Important Dates to Remember :

  • Starting Date for Submission of Online Application : 13.10.2020
  • Last Date for Submission Of Online Application : 22.10.2020

More Details : TNRD Viluppuram Recruitment 2020 for Panchayat Secretary Posts regarding age limit, educational qualifications, last date, pay scale, how to apply and application form, follow the link given below.

Important Links :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share करो